Jdi na obsah Jdi na menu

Zkratky v Nemocnici Kyjov

2. 2. 2014

Nemocnice Kyjov

Seznam zkratek užívaných ve zdravotnické dokumentaci 
 
Anamnestické údaje: 
 
AA alergologická anamnéza                                  
FA farmakologická anamnéza 
OA osobní anamnéza 
PA pracovní anamnéza 
RA rodinná anamnéza 
SA sociální anamnéza 
GA gynekologická anamnéza 
EA epidemiologická anamnéza 
NO nynější onemocnění 
PL praktický lékař 
PLDD praktický lékař pro děti a dorost 
p.p. při potížích 
st.p. stav po 
bpn. bez patologického nálezu 
poz., pozit. pozitivní 
neg., negat. negativní 
subj. subjektivní 
obj. objektivně 
sy.   syndrom
ak. akutní 
chr. chronický 
amb. ambulance 
susp. suspektní 
Zá.závěr 
ko.kontrola 
RČ rodné číslo 
 
Životní funkce: 
 
FF fyziologické funkce
TF,HR, P tepová frekvence, puls 
DF, D dechová frekvence, dech
TT tělesná teplota 
TK krevní tlak 
dTK, DAP diastolický krevní tlak
sTK, SAP  systolický krevní tlak
SatO2, SpO2 saturace periferní krve kyslíkem
MAP střední arteriální tlak
RASS Richmond Agitation Sedation Scale
AS, a.s akce srdeční
GCS glasgow coma scale 
KP kardiopulmonálně/í 
A  Apgar
OP ozvy plodu
MV minutová ventilace
ScvO2 saturace hemoglobinu kyslíkem krve z konce CŽK 
ICP nitrolební tlak
PaO2/CO2 parciální tlak kyslíku/oxidu uhličitého v arteriální krvi
PAO2/CO2 parciální tlak kyslíku/oxidu uhličitého  v alveolu 
EtCO2 oxid uhličitý ve vydechované směsi
DO2 dodávka kyslíku
DO2I index dodávky kyslíku
VO2  spotřeba kyslíku
VO2I  index spotřeby kyslíku
RQ respirační koeficient
Qs/Qt  plicní zkrat 
CVP centrální žilní tlak
SV systolický (tepový)  objem
SVI tepový index
RAP střední tlak v pravé síni
RVP tlak v pravé komoře
PAP  tlak v arteria pulmonalis ( systolický a diastolický )
MPAP střední  tlak v arteria pulmonalis
PAOP,PCWP střední plicnicový tlak v zaklínění
CO minutový srdeční výdej
SI,CI srdeční index
SVV variace tepového objemu
SVR systémová vaskulární rezistence
PVR plicní vaskulární rezistence
SVRI index systémové vaskulární rezistence
PVRI index plicní vaskulární rezistence 
SvO2  saturace smíšené žilní krve
EF ejekční frakce 
GEF globální ejekční frakce
ITBV objem krve v hrudníku 
ELWI extravaskulární plicní voda
SjO2 saturace žilní krve z jugulárního bulbu
VC vitální kapacita
VAS visuální analogová škála bolesti
 
 
Anatomické: 
 
DK / DKK dolní končetina/dolní končetiny 
HK / HKK horní končetina / horní končetiny 
LDK levá dolní končetina 
PDK pravá dolní končetina 
LHK levá horní končetina 
PHK pravá horní končetina 
LO levé oko 
PO pravé oko 
OO obě oči 
OS occulus sinister 
OD occulus dexter 
LB levý blok 
PB pravý bok 
C krční 
CC cervikokraniální 
Th hrudní 
L bederní 
CB cervikobrachiální 
S sakrální 
l.sin levá strana 
l.dx pravá strana 
O okcipitální 
P parietální 
T temporální 
F frontální 
BSA Body Surface Area 
MM močový měchýř 
DC (HCD,DCD) dýchací cesty (horní, dolní) 
Ao aortální chlopeň, aorta 
HDT horní dutá žíla
DDT dolní dutá žíla 
ACD pravá koronární arterie 
ACS levá koronární arterie 
ant. anterior 
post. posterior 
ext. externus 
int. internus 
bilat. oboustranně 
med. medialis 
lat. lateralis 
prof. hluboký 
prox. proximalis, horní 
dist. distalis, dolní 
sup. superior 
spfc. povrchní 
ventr. ventralis 
PL pravá ledvina 
LL levá ledvina 
Z zornice (observace po úrazu hlavy) 
LU lymfatické uzliny 
ŠT štítná žláza 
H+L játra a slezina
 
Léčiva, infúze:
 
ATB antibiotika 
NSA nesteroidní antirevmatika 
F 1/1 (1/2) fyziologický roztok 1/1 (1/2) 
G glukóza 
RR Ringerův roztok 
H 1/1 Hartmannův roztok 
RL Ringer-laktát 
PL Plasma-lyte 
HZ heparinová zátka 
NHC bikarbonát 
LMWH nízkomolekulární heparin 
UFH nefrakcionovaný heparin 
 
Formy léčiv: 
 
Aer. Aerosol
Amp. ampule 
Cps. kapsle 
Drg. dražé 
Gtt. kapky 
Inf. infuse 
Inh. Inhalace
Inj. injekce 
Sir. Sirup
Susp. suspenze 
Supp. čípek 
Tct. tinktura 
Tbl. tableta 
Ung. mast 
Glob.vag. vaginální globule 
 
 
Výživa:
 
D dieta 
EV enterální výživa 
PV parenterální výživa 
BT bilance tekutin 
D0S čajová dieta 
D0 tekutá dieta 
D1CH chirurgická pooperační dieta 
D12 dieta pro batolata 
D13 dieta větší děti 
D14 výběrová dieta
D5 jaterní dieta 
MM mateřské mléko 
MO dieta - mrkvový odvar 
NPO nic per os 
OP dieta – ovocný příkrm 
PLK plná kojenecká dieta 
ZP zeleninový příkrm 
 
Vyšetření:
 
KO + diff. krevní obraz + differenciální rozpočet 
KO+Diff + retikulocyty 
FW Fahraeusova-Westergrenova sedimentace erytrocytů 
Gly.glykémie 
JT jaterní testy 
ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie 
K+C kultivace + citlivost 
M+S moč + sediment 
ERGO ergometrie 
Gastro.gastroskopie 
Kolono.kolonoskopie 
EKG elektrokardiografie 
EEG elektroencefalografie 
EMG elektromyografie
AG angiografie 
DSA digitální subtrakční angiografie 
CT počítačová tomografie 
MR magnetická rezonance 
MRA MR angiografie 
MRCP magnetická resonanční cholangiopankreatikografie 
PET pozitronová emisní tomografie 
PET-CT pozitronová emisní tomografie s počítačovou tomografií 
EP evokované potenciály 
BAEP kmenové sluchově evokované potenciály 
MEP motorické evokované potenciály 
SSEP somatosensorické evokované potenciály 
VEP zrakové evokované potenciály 
sono sonografie 
sono na GER sono na gastroezofageální reflux 
LP lumbální punkce 
ECHO echokardiografie 
RTG rentgen 
EUS endoskopická ultrasonografie 
AMNIO amnioskopie 
ASTRUP vyšetření krevních plynů a vnitřního prostředí dle Astrupa 
irigo irigografie 
BMI body mass index (index = poměr váhy k výšce) 
CTG kardiotokograf 
CYSTO cystoskopie 
CYTO cytologie 
PMG perimyelografie 
RSG radikulosakografie 
p.r. per rectum 
HS hysteroskopie 
KOLPO kolposkopie 
RCUI instrumentální revize dutiny děložní 
MCUG zavedená zkratka vyš. močového traktu 
IVU intravenosní vylučovací urografie 
oGTT glukózový toleranční test 
TCCS transkraniální barevná duplexní sonografie 
TTE transthorakální echokardiografie 
TEE transesofageální echokardiografie 
URS ureteroskopie 
UZ ultrazvuk 
Vag. Vaginální vyšetření 
VAGINO vaginoskopie 
VELO Velocimetrie 
vyš. vyšetření 
výtěr K výtěr z krku 
výtěr R výtěr z rekta 
výtěr R+C výtěr z rekta + Campylobacter 
V ZRC vyšetření v zrcadlech 
 
 
Základní diagnózy:
 
Mo morbus 
HT hypertenze 
DM diabetes mellitus 
DMO dětská mozková obrna 
IMC infekce močových cest 
IM infarkt myokardu 
non Q IM netransmurální infarkt myokardu 
AKS akutní koronární syndrom 
Q IM transmurální infarkt myokardu 
STEMI akutní infarkt s ST elevacemi 
NSTEMI akutní infarkt bez ST elevací 
DKMP/HKMP dilatační / hypertrofická kardiomyopathie 
Ca karcinom 
BRCA bronchogenní karcinom 
CMP cévní mozková příhoda 
CLL chronická lymfatická leukemie 
CML chronická myeloidní leukemie 
Tu tumor 
ICHS ischemická choroba srdeční 
AP angina pectoris 
ICHDK ischemická choroba dolních končetin 
TBC tuberkulóza 
TEN tromboembolická nemoc 
CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc 
CHRI chronická renální insuficience 
CHSL chronické selhání ledvin 
ALS amyotrofická laterální skleróza 
ALL akutní lymfoblastická leukemie 
AML akutní myeloblastická leukemie 
APN akutní pyelonefritida 
KHCD katar horních cest dýchacích 
AdV adenoidní vegetace 
DIC disseminovaná vaskulární kouagulopatie 
FiS fibrilace síní 
fr., fract. zlomenina 
HTT hluboká žilní tromboza
HIT heparinem indukovaná trombopenie 
NHL nehodgkinský lymfom 
HL Hodgkinův lymfom 
PKU fenylketonurie 
CF cystická fibróza 
GER gastroesofageální reflux 
GERD refluxní nemoc jícnu 
CN Crohnova nemoc 
UC ulcerosní kolitida 
NPB náhlá příhoda břišní 
PNO pneumothorax 
ARDS acute respiratory distress syndrom 
MODS syndrom multiorgánové dysfunkce
DIK, DIC diseminovaná intravaskulární porucha koagulace
SAK subarachnoidální krvácení 
TIA transitorní ischemická ataka 
VBI vertebrobasilární insuficience 
PNP polyneuropatie 
HSP Henoch-Schönleinova purpura 
RPGN rychle progredující glomerulonefritida 
MN membranózní nefropatie 
NPH normotenzní hydrocefalus 
PMR psychomotorická retardace 
 
 
Operační:
 
OP operace 
CA celková anestezie 
LA lokální anestezie 
SA spinální, svodná anestezie 
EA epidurální anestezie 
ASA anestesiologické riziko 
PNB periferní nervová blokáda 
 
Ostatní užívané zkratky:
 
A-F aortofemorální 
A-CH aero-chamber 
A-I aortoilický 
AAA aneurysma břišní aorty 
AAI jednodutinová - síňová stimulace 
ab. abdukce 
AB missed zmlklé těhotenství 
AB im. hrozící potrat 
AB spont. samovolný potrat 
ABR acidobazická rovnováha 
AC art. acromioclavicularis, akromioklavikulární 
ACA arteria cerebri anterior 
ACC arteria carotis communis 
ACE arteria carotis externa 
ACEi inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu 
ACI arteria carotis interna 
ACM arteria cerebri media 
AcoA arteria communicans anterior 
AcoP arteria communicans posterior 
ACP arteria cerebri posterior 
ACTH adrenokortikotropní hormon 
ad. addukce 
ADH antidiuretický hormon 
ADHD hyperaktivita s deficitem pozornosti 
ADL (activities of daily living) běžné všední činnosti, Barthelův test 
AE adnextomie 
Aex plocha pod výdechovou částí křivky průtok-objem 
AF puls arteria femoralis 
AFS arteria femoralis superficialis 
AChR Ab protilátky proti acetylcholinovým receptorům 
AI arteria iliaca 
AIC arteria iliaca communis 
AIE arteria iliaca externa 
AIHA autoimunitní hemolytická anemie 
AII arteria iliaca interna 
AICA anteriot inferior cerebellar 
artery, přední dolní mozečková tepna 
AIDP akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie 
AIDS syndrom získané imunodeficience 
AITP autoimunitní trombocytopenická purpura 
AL 110, NLL bezlaktózové mléčné formule, dle výrobce 
AM arteficielní mydriasa 
ANA antinukleární protilátky 
ANCA protilátky proti cytoplasmě neutrofilů 
ANF zavedená zkratka antinukleárního faktoru 
anti-ds-DNA protilátky proti dvouvláknové DNA 
anti-GBM protilátky proti bazální membráně glomerulů 
anti HAV protilátky proti viru hepatitidy A 
anti HBc protilátky proti korovému antigenu hepatitidy B 
anti HBe protilátky proti e antigenu hepatitidy B 
anti HBs protilátky proti s antigenu hepatitidy B 
anti HCV protilátky proti viru hepatitidy C 
APD automatizovaná peritoneální dialýza 
AP projekce předozadní projekce 
APPE appendektomie 
APTT aktivní protrombinový čas 
AR autorefraktometr 
ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení 
art. kloub 
ASL akutní selhání ledvin 
ASLO zavedená zkratka antistreptolysinu 
AT Adenotomie - odstranění nosní mandle 
ATA arteria tibialis anterior 
ATG protilátky proti thyreoglobulinu 
ATN akutní tubulární nekróza 
ATP arteria tibialis posterior 
ATPO protilátky proti tyreoidální peroxidáze 
AV atrioventrikulární
AVF anteverze flexe dělohy
AVF anteverze flexe dělohy
AVRT atrio-ventrikulární reentry tachykardie
BCG vakcinace BCG – proti tuberkulóze, bacilus Calmette-Guérin 
BDT bronchodilatační test
BHR bronchiální hyperreaktivita 
BiV ICD implantabilní kardioverter-defibrilátor s možností biventrikulární stimulace 
BIOL bifocal intraocular lens
BiPAP ventilace s bifazickým pozitivním tlakem 
BiV biventrikulární kardiostimulace 
BJP Bence-Jonesův protein 
BM biomikroskopie 
BPD průměr hlavičky 
BR břišní redon 
BRA boralkohol 
BRH borhydrogen 
BRSK bronchoskopie 
BWR serová reakce na syfilis 
C3, C4 zavedené zkratky vyšetření komplementu 
c.s. casus socialis 
CABG aortokoronární bypass 
CAPD kontinuální ambulantní peritoneální dialýza 
CB celkové bílkoviny 
CCEP cervikokapitální endoprotéza 
CCS stupeň funkční klasifikace dle Canadian Cardiology Society 
CCT central cornea thickness 
CD cavum Douglasi 
CDT komplexní dekongescenční terapie lymfatického otoku 
CEA karotická endarterektomie 
CERV. cervix, cervikálně 
C H2O clearence bezsolutové vody 
CIDP chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie
CIK cirkulující imunokomplexy 
CIN (CIS) cervical intraepit. neoplasia (carcinoma in situ) 
CIS klinicky izolovaný syndrom 
CIS ung. Unguentum Camphoratoichtamolici 
Ckr clearence kreatininu 
CMAP sumační svalový akční potenciál 
CME cystoidni maculárni edém 
CMV cytomegalovirus 
CNS centrální nervový systém 
CNV chorioideální neovaskularizace 
Co kokcygeální 
Col. Collis
column.vert. páteř 
commin. tříštivý 
CRL Temeno kostrční rozměr 
CRP C - reaktivní protein 
CSF mozkomíšní mok 
CVVH kontinuální venovenózní hemofiltrace 
CVVHD kontinuální venovenózní hemodialýza 
CVVHDF kontinuální venovenózní hemodiafiltrace 
CVVHDF CiCa  kontinuální venovenózní hemodiafiltrace s citrátovou antikoagulací
CZO centrální zraková ostrost 
CTK centrální žilní katétr 
DBE duodenobiliární endoprotéza 
DD diadynamické proudy 
DDD / DDI typ dvoudutinové kardiostimulace
Dg. diagnóza 
DHS osteosyntéza skluzným šroubem 
Dif.dg. diferenciální diagnostika 
dig., digg. prst, prsty 
DIP distální interfalangeální 
disl. dislokovaný 
DLCO difuzní kapacita pro CO 
DMP diabetická makulopatie 
DMSA kyselina dimerkaptojantarová 
DN diabetická nefropatie 
DNR do not resuscitace, eresuscitovat 
Dop. doporučení 
dors. dorsalis 
DPS Dům s pečovatelskou službou 
DR diabetická retinopatie 
DŠ diastolický šelest 
DTPA kyselina diethylentriaminpentaoctová 
DÚ úsní dutin
DUSG  duplexní sonografie
DWS  skóre dle Downese – škála dušnosti
DZS  dopravní zdravotní služba
EACA  kyselina epsilon aminokapronová
EBNA nukleární antigen EBV
EBR  erytrocytární koncetrát
EBV Epstein Barrové virus
EC/IC extrakraniální/intrakraniální 
EDTA protisrážlivé činidlo 
EDV konečná diastolická rychlost 
EF ejekční frakce 
ELISA specifická enzymová reakce prokazující přítomnost protilátek 
EM Epiziotomie mediální 
EMA protilátky proti endomysiu 
EMB etambutol 
EML Epiziotomie mediolaterální 
ENA scr. ENA screening, extrahovatelný nukleární antigen 
endo endoskopicky 
epi epileptický 
EPO erytropoetin 
EPT endoskopická papilotomie 
ERM epiretinální membrána 
ERPF effective renal plasma flow 
ERV expirační rezervní objem 
Ery erytrocyty 
ES extrasystolie 
ESV end-systolický objem levé komory srdeční 
ET (KET) embryo transfer (kryo) 
ex vyexováno, zrušeno 
F-C femorocrurální 
F-P femoropopliteální 
FAC obvod bříška 
FAG fluorescenční angiografie 
FAKO fakoemulzifikace 
FE frakční ekrece 
FEF 25-75 usilovný průtok na konci výdechu 
FEF1/FVC usilovná vitální kapacita za 1. sekundu 
FES endoskopická nosní operace 
FEV1/VC Tiffenaův index 
FEV1 usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu 
FF filtrační frakce 
FiO2 inspirační koncentrace kyslíku 
FL délka femuru 
FMFT čas výdechu středních 50% FVC 
FN fakultní nemocnice 
FNAB tenkojehlová aspirační biopsie 
foto ++ fotoreakce ++ 
FP femoropatelární 
FR fotoreakce 
FRC funkční reziduální kapacita 
FSGS fokálně segmentální glomeruloskleroza 
FSME vakcína proti klíšťové encefalitidě 
FT fototerapie 
FT4 volný tyroxin 
FVC usilovná vitální kapacita 
G1 – G5 stadia vývoje zevního genitálu u chlapců dle Tannera 
gangr. odumření tkáně 
GB Graves-Basedowova choroba 
GBS Guillain Barre syndrom 
GEU graviditas extrauterina 
GF glomerulární filtrace 
GHB, glykHB glykovaný hemoglobin 
GIT systém gastrointestinální trakt, trávicí ústrojí 
gr. stupeň 
grav. gravidita 
Grav. H Týden gravidity 
GTCS generalizovaný tonicko-klonický záchvat 
GYN gynekologie 
GYNPOR gynekologicko-porodnické oddělení 
H2O voda 
HAK hormonální antikoncepce 
HAV virus hepatitidy A 
HB hepatitida B 
Hb hemoglobin 
HbA1c glykovaný hemoglobin 
HBeAg e antigen viru hepatitidy B 
HBsAg s antigen viru hepatitidy B („australský antigen“) 
HBV virus hepatitidy B 
HC hepatitida C 
HCV virus hepatitidy C 
HD hemodialýza 
Hexa Hexavakcína 
HHV6 herpetický virus 6 
HIV virus lidské imunodeficience 
HLP hyperlipoproteinemie 
HMPAO hexamethylpropylenaminooxim 
HP Helikobacter Pylori 
HRT hormonální substituce 
HRT II. Heidelberský retinální tomograf II. generace 
HSS hluboký stabilizační systém 
HSV herpes simplex virus 
HU Hounsfieldovy jednotky 
HU hematurie 
HVLP Hromadně vyráběnými léčivými přípravky 
Hy hypertrofie 
HY vag. vaginální hysterektomie 
HY abd. abdominální hysterektomie 
Hy LK hypertrofie levé komory 
Hz Hertz (jednotka frekvence) 
CHE cholecystektomie 
IC inspirační kapacita 
ICD implantabilní kardioverter defibrilátor 
ICGA indocyaninová angiografie 
ICSI intracytoplazmatická injekce spermie 
IČP identifikační číslo pracoviště zdravotnického zařízení 
Ig imunoglobulin 
IgAN IgA nefropatie 
IHL interhemispheric length 
IK imunokomplex 
IMP intermediární péče 
IIR intenzifikovaný inzulinový režim 
INH nidrazid 
ingv. tříselný 
INO infekční oddělení 
INR International Normalization Ratio, hodnota vyjadřující terapeutické rozmezí při použití warfarinu 
int. internus 
INT interna 
INT-M oddělení interna muži 
INT-T oddělení interna ženy 
IOČ nitrooční čočka 
IOL intraoccular lens 
IP identifikace pacienta 
IPP intersticiální plicní proces 
IPPV řízená ventilace přerušovaným přetlakem 
IRMA intraretinální mikrovaskulární abnormity 
irrigo irrigografické vyšetření 
IRV inspirační rezervní objem 
IS informovaný souhlas 
iso / izo isokorický / izokorický 
ITP idiopatická trombocytopenická purpura 
IUD nitroděložní tělísko 
IUGR růstová retardace plodu 
IVF fertilizace in vitro 
IVLP Individuálně vyráběné léčivé přípravky 
IVT intravenozní trombolýza 
IVUS koronární intravaskuární ultrazvuk 
JIP jednotka intenzivní péče 
KBU kvantitativní bakteriurie 
KD stahy děložní 
Chromo  chromopertubace 
KES komorová extrasystola 
KCHE klasická cholecystektomie 
KI kontraindikace 
KJ koronární jednotka 
klas. klasicky 
KMP kardiomyopatie 
KP Konec pánevní 
KPR,KPCR kardiopulmonální resuscitace
KS krevní skupina 
KSME klinicky signifikantní makulární edém 
KT komorová tachykardie 
KTO krátkotažní ovinadlo 
KZ krevní ztráta 
LADA latentní autoimunní diabetes dospělých 
LAE lymphadenectomia 
LAH levý přední hemiblok 
LAP tlak v levé síni 
laparo laparoskopicky 
LAVH laparoskopicky asistovaná hysterektomie 
LBBB blok levého raménka Tawarova 
LCP osteosyntéza uzamykatelnými šrouby 
LD laktátdehydrogenáza 
(L)CHE (laparoskopická) cholecystektomie 
LDN léčebna dlouhodobě nemocných 
LE lupus erytematodes 
Leuko leukocyty 
LEETZ, SWEETZ,LEE,P metodiky ošetření čípku 
LF lékařská fakulta 
LI syndrom lumboischiadický syndrom 
lig. vaz 
LIT laserova iridotomie 
LK, LKS levá komora srdeční 
LKM liver-kidney microsomes 
LOOP ošetření defektu čípku elektrickou kličkou 
lot. lotio - lócio 
loţ. ložiskový 
LPP léčebná a preventivní péče 
LRT levé raménko Tawarovo 
LS levá síň 
LSE lumbální sympatektomie 
LSI levostranné srdeční selhání 
LSPP lékařská služba první pomoci 
LT l.dx. úplné odstranění pravého laloku štítné žlázy 
LT l.sin. úplné odstranění levého laloku štítné žlázy 
LTV léčebná tělesná výchova 
M1 – M5 stadia vývoje prsů u dívek dle Tannera 
MA mikroaneurysmata 
MAA makroagregát albuminu 
MAG-3 merkaptoacetyltriglycin 
mall.lat. zevní kotník 
mall.med. vnitřní kotník 
MALT difusní lymfatická tkáň sliznic 
MCP metacarpy 
MCV motorická rychlost vedení 
MD mateřská dovolená 
MDP acidum medronicum (methylendifosfonát) 
MDS myelodysplastický syndrom 
MEF maximální výdechové průtoky 
FEF – usilovné exspirační průtoky
MEK klíšťová meningoencephalitida 
MF malá fontanela 
MGUS monoklonální gamapatie neurčeného významu 
MIBI 2-methoxy-isobuty-isonitril 
MIF 50 střední nádechový průtok v úrovni 50% nadechnutí FVC 
MIF50 / MEF50 poměr středního inspiračního a exspiračního průtoku 
mini UPT miniinterrupce (do 8+0) 
MIOL multifocal intraoccular lens 
MK malá komprese 
MKČ měkká kontaktní čočka 
mmHg rtuťový sloupec 
MMSE Mini Mental State Examination, text určený k vyšetření demence 
MN membranosní nefropatie 
MODY maturity-onset diabetes of the young 
MPGN membranoproliferativní glomerulonefritidy 
MRSA metycilin-rezistentní Staphylococcus aureus 
MTP metatarzofalangeální 
MTT metatarsy 
MVD mnohočetné postižení koronárních tepen 
MVV maximální minutová ventilace 
MX II. Mantoux II. 
NGS nasogastrická sonda 
NIS nemocniční informační systém, soubor zejména elektronických informačních systémů v nemocnici používaných 
NK nosní kapky 
NJS nasojejunální sonda 
NNPH novorozenci s nízkou porodní hmotností
noro noroviry 
NOT nitrooční tlak 
NSAID/NSA nesteroidní antirevmatika 
NSCLC non small lung cancer – nemalobuněčný karcinom plic 
NPDR neproliferativní diabetická retinopatie 
NT nuchální translucence 
NÚ nežádoucí účinek 
NVD neovaskularizace epipapilární 
NVE neovaskularizace preretinální 
NVS neovaskularizace 
NYHA klasifikace hodnocení srdečního selhání na základě míry funkčního postižení 
O-CH opti - chamber 
OAE otoakustické emise 
OCT optická koherentní tomografie
 odd. oddělení 
OHl obvod hlavy 
OHr obvod hrudníku 
OL oční lékař 
OOL obvodní oční lékař 
OMA otitis media acuta (akutní zánět středního ucha) 
ONM oddělení nukleární medicíny 
ORL otorinolaringologické oddělení = ušní – nosní – krční oddělení 
OS osteosyntéza 
OTJ ortotopická transplantace jater 
OTS ortotopická transplantace srdce 
OV optimální váha 
P pupek P1 – P5 stadia vývoje pubického ochlupení /obě pohlaví/ dle Tannera 
P+V příjem a výdej tekutin 
P.-I Peiper – Isbert 
PA projekce zadopřední projekce 
PAD perorální antidiabetika 
palp. palpačně 
PAP tlak v plícnici 
PASI skóre Psoriasis Area Severity Index 
patol. patologický 
Paw tlak v dýchacích cestách 
PCI perkutánní koronární intervence 
PCL polycystóza ledvin 
PCO polycyst. ovaria 
PCR polymerázová řetězová reakce, polymerase chain reaction 
PCV tlakově řízená ventilace 
PCWP tlak v zaklínění 
PD porodní délka 
PDR proliferativní diabetická retinopatie 
PDT fotodynamická terapie 
PE plicní embolie 
PEEP pozitivní endexspirační tlak
PEF vrcholový výdechový průtok 
PEG perkutánní endoskopická gastrostomie 
perf. proděravělý 
perit. pobřišnicový 
pertroch. fem. pertrochanterická část stehenní kosti 
PET test peritoneální ekvilibrační test 
PF plantární flexe 
PFN osteosyntéza horním stehenním hřebem 
PFO foramen ovale 
PH porodní hmotnost 
phlegm. zánět tkáně 
PHN osteosyntéza horním pažním hřebem 
PI pulzativní index 
PICA posterior inferior cerebellar artery, zadní dolní mozečková tepna 
PIF / PEF poměr vrcholového inspiračního a exspiračního průtoku 
PIP proximální interfalangeální 
PIR postizometrická relaxace 
PIVER I-V stupeň radikality hysterektomie u nádorů 
PK pravá komora 
PK přední komora (v oftalmologickém nálezu) 
PKČ (PK IOL) předněkomorová čočka 
PM podložní mísa 
P.M. poslední menses 
Pmax maximální tlak 
Pmean střední tlak v dýchacích cestách 
PMK permanentní močový katetr 
PMMA polymethymetakrylát (plexisklo) 
PMP pulzní magnetické pole 
PMV psychomotorický vývoj 
PN pracovní neschopnost 
PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
Poxy pulsní oxymetr 
Ppeak/PIP vrcholový inspirační tlak 
PP + pohyby plodu 
p.p. per primam 
P.P. pan primář, paní primářka 
PPD tuberkulinový test, purified protein derivate 
PP KP poloha plodu koncem pánevním
PPH poloha plodu hlavičkou 
PPV pars plana vitrektomie 
PRF panretinální fotokoagulace 
PRK fotorefrakční keratotomie 
PRT periradikulární terapie 
PS porodní sál 
p.s. per secundam 
PSI pravostranné srdečné selhání 
PSV maximální systolická rychlost 
PSW pozitivní ostré vlny 
PTA perkutánní transluminální angioplastika 
PTC / PTCD perkutánní transhepatální cholangiografie/drenáž 
PTCA perkutánní transluminární koronární angioplastika 
PTH parathormon 
PTMV perkutánní transluminární mitrální valvuloplastika 
PTSMA perkulární transluminární septální myokardinální ablace 
PUVA psoralen + UVA- dlouhovlnné záření 
PV plodová voda (čirá) 
PVD porodní váha, délka 
Prim. Primář 
PU proteinurie 
PU/d kvantitativní proteinurie 
py jevy pyramidové jevy (v rámci neurologického vyšetření) 
PŢK periferní žilní kanyla 
QTc frekvenční korekce QT intervalu 
R rychlost infuze 
RAP tlak v pravé síni 
Raw odpor kladený vzduchu 
proudícímu v dýchacích cestách 
RBBB blok pravého raménka Tawarova 
RC art. radiocarpea, radiokarpální 
RCx ramus circumflexus 
R.C.U.I. instrumentální revize 
RD residuální diuréza 
RDG radiodiagnostické oddělení 
recid. opakovaný 
rf radiofarmakum 
RFA radiofrekvenční ablace 
RHC rehabilitace 
RI rezistenční index 
RIA ramus interventricularis anterior 
RIM ramus intermedius 
RIND reverzibilní ischemický neurologický deficit 
RIP ramus interventricularis posterior 
RLP rychlá lékařská pomoc 
RMS ramus marginalis 
r. / rr. reflex / reflexy 
RO reflexní otáčení 
RP reflexní plazení 
RPE retinální pigmentový epitel 
RPGN rychle progredující glomerulonefritidy 
RPLD ramus posterolateralis dexter 
RPLS ramus posterolateralis sinister 
rpt. ruptura 
rota + adeno rotaviry + adenoviry 
rtPA tkáňový aktivátor plazminogenu 
RV reziduální objem 
RVD ramus ventricularis dexter 
RVF retroverze flexe dělohy 
RVP tlak v pravé komoře 
RZP rychlá zdravotnická pomoc 
sangv. krvavý 
S+P srdce a plíce 
SAE salpingectomia 
SC sectio cesarea 
SCLC small cell lung cancer – malobuněčný karcinom plic 
SCV sensitivní rychlost vedení 
SEPS endoskopické přerušení perforátorů 
SF ústí saphenofemorální ústí 
SHPT sekundární hyperparathyreosa 
SI art. sacroiliaca 
SIADH syndrom inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu 
SIL (HG, LG) sguamous intraepit. laesion (high,low grade) 
SIMV synchronizovaná intermitentní ventilace 
SKT syndrom karpálního tunelu 
SLE systémový lupus erytematodes 
SLO (SO) second look op., second operation 
SMA arteria mesenterica superior 
SMS sensomotorická stimulace 
SNAP sensitivní nervový akční potenciál 
SpO2 saturace hemoglobinu kyslíkem na periferii 
s.p.v. specifická váha moče 
SPECT jednofotonová emisní výpočetní tomografie 
SP ústí (Ú) saphenopopliteální ústí 
sRaw specifický odpor dýchacích cest 
SSS sick sinus syndrom 
SŠ systolický šelest 
s.š. suprasyndesmální šroub 
st. stupeň 
stcl. art. sternoclavicularis 
subtot. téměř úplný 
subtroch. fem. subtrochanterická část stehenní kosti 
SUP selektivní ultrafialová fototerapie 
SV suchá váha 
SVES supraventrikulární extrasystola 
SVT supraventrikulární tachykardie 
T3, T4 hormony štítné žlázy 
TAPP laparoskopická plastika kýly 
tapott., TPTM tapottement 
TC talokrurální 
TE tonsilektomie - odstranění krčních mandlí 
TEP totální endoprotéza 
TGV objem plynu v hrudníku v jakémkoliv čase a na jakémkoliv stupni hrudní komprese měřený celotělovou pletysmografií 
Th terapie 
TID transientní ischemická dilatace 
TIN tubulointersticiální nefritida 
TIPS transjugulární intrahepatální portosystémový shunt 
TKS trvalý kardiostimulátor 
TLC totální plicní kapacita 
TLCO transfer faktor 
TM temporomandibulární 
TMT techniky měkkých tkání 
T max. čas dosažení maxima nefrografické křivky 
tot. úplný 
TR tubulární resorbce 
TRAK protilátky proti TSH receptorům 
TRF transfuze 
TRN plicní oddělení 
TRUS biopsie prostaty 
TS tracheostomie 
TSH hormon předního laloku hypofýzy 
TTE totální thyreoidektomie 
TTG (A) protilátky proti transglutamináze 
TUPE transuretrální prostatektomie 
TUR transuretrální resekce 
TURP transuretrální resekce prostaty 
TVT ( TOT) zavedení pásky u inkontinence vaginálně (transobturatorně) 
Tx transplantace 
TxL transplantace ledviny 
UFN osteosyntéza univerzálním stehenním hřebem 
UHN osteosyntéza univerzálním pažním hřebem 
ÚPS ústavní pohotovostní služba 
UPT, ITP umělé přerušení těhotenství 
UPV umělá plicní ventilace 
UTN osteosyntéza bércovým hřebem 
UVP (Burch) urethrovesicopexis 
VAT síněmi řízená stimulace komor 
VB vak blan 
VCI vena cava inferior 
VCS vena cava superior 
VDN vedlejší dutiny nosní 
VDT vadné držení těla 
VEGF vascular endothelial growth factor 
VEX vakuumextrakce 
VF velká fontanela 
VFC vena femoralis communis 
VFS vena femoralis superficialis 
VIN vulvar intracervical neoplasia 
VL vena lienalis 
VMA vena mesenteria superior 
VOL visus levého oka 
VOP visus pravého oka 
VP vena portae 
VPMD věkem podmíněná makulární degenerace 
VR vnitřní rotace 
v. s. velmi suspektní 
VSA vena saphena accessoria 
VSM vena saphena magna 
VSP vena saphena parva 
VT dechový objem 
VTA vena tibialis anterior 
VTP vena tibialis posterior 
vuln.lac. tržná rána 
VUR vesikouretrální reflux 
VVI jednodutinová – komorová stimulace 
VVV vrozené vývojové vady 
vWF von Willebrandův faktor 
VZV Varicella-Zoster virus 
WB Western blot 
WG Wegenerova granulomatóza 
WL waiting list 
WPW Wolf-Parkinson-White syndrom 
ZP zorné pole 
ZR zevní rotace 
ZZS Zdravotní záchranná služba